อดีตนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

18-06-2018 อ่าน 7,841
อดีตนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

รายนามนายกสมาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
สมาคมฟิสิกส์ไทยก่อตั้งเมื่อปี 2527
 
ช่วงเวลา ที่ตั้งสมาคมฟิสิกส์ไทย นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์  สายคณิต
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  เส็งหะพันธุ์
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 อาคารนิวตรอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อมรกิจบำรุง
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม