รายชื่อสมาชิกตลอดชีพ

ลำดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ประเภท
1 1-001 รศ. ดร.วิจิตร เส็งหะพันธ์ 1324 ถ.นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตลอดชีพ
2 1-004 อาจารย์นิรมล ปิตะนีละผลิน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถ.สุขุมวิท 23 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 ตลอดชีพ
3 1-005 อาจารย์พินพรรณ วิศาลอัตราพันธุ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราชฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ตลอดชีพ
4 1-006 ผศ. ดร.พิเศษฐ์ รัตนวรารักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
5 1-007 รศ. สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม 505 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ตลอดชีพ
6 1-008 ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (เกษียณ) ตลอดชีพ
7 1-011 รศ. ทวีศักดิ์ แก้วซิม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
8 1-012 ผศ. ดร.จันทร์เพ็ญ (สิมะโรจน์)โทมัส ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
9 1-013 อาจารย์รักชาติ บุญนำมา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 71/1 ม.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตลอดชีพ
10 1-015 ศ. เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ปณ.70 ม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 ตลอดชีพ
11 1-016 ดร.กอปร กฤตตยากีรณ 246 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10400 ตลอดชีพ
12 1-017 อาจารย์วิวัฒน์ จันทราพรชัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ตลอดชีพ
13 1-018 รศ. ดร.มาลี บานชื่น 20 ซ.พึ่งมี 19 ถ.สุขุมวิทย 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 ตลอดชีพ
14 1-022 รศ. ดร.บรรจบ สุดประเสริฐ 422/1 ซ.เจริญรัก 4 เขตคลองสาม แขวงคลองต้นไทร กรุงเทพมหานคร 10600 ตลอดชีพ
15 1-023 นางพิจิตร สุทธิพันธุ์ 35 ซ.อุดมยศ 1 ถ.รามคำแหง 12 กรุงเทพมหานคร 10240 ตลอดชีพ
16 1-024 ผศ. สุรีย์ แขวงโสภา 60 ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ตลอดชีพ
17 1-025 อาจารย์ สมบูรณ์ ร่มแก้ว 114/5 ม. 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตลอดชีพ
18 1-026 ผศ. ปรีดา เพชรมีศรี 706 หมู่ 7 หมู่บ้านสยามนิเวศน์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ตลอดชีพ
19 1-027 อาจารย์วิมล เกรียงไกร 51 ซ.พูนทรัพย์สิน ถ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบากะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตลอดชีพ
20 1-028 ผศ. ฉวี ชัยมงคล 70/174 โอฬาร 2 ถ.นวมินทร์ เขตบากะปิ กรุงเพทมหานคร 10240 ตลอดชีพ
21 1-029 รศ. ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล 95/9 ซ.ศรียาภัย ถ.สุขุมวิท 63 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ตลอดชีพ
22 1-030 รศ. สุนันท์ เสนาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศิริกานต์ 85 ถนนงามวงศ์วาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 ตลอดชีพ
23 1-031 ศ. วิชัย หโยดม 349 ถ.ศรีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตลอดชีพ
24 1-033 คุณวัลลภ บุญคง 161 อาคารพิบูลวัฒนา ถ.ระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400 ตลอดชีพ
25 1-034 คุณพิชิต สกุลพานิช 1192 ซ.41 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น เขตบากะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตลอดชีพ
26 1-035 ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช 43 ถ.สุขมวิท 68 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ตลอดชีพ
27 1-036 ศ.สุพจน์ ชะนะมา 12/1 เชลียง 1 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ตลอดชีพ
28 1-040 ดร.วุฒิพันธ์ ปรัชญพฤกษ์ 134 ม.5 ซ.อุเทน 27 ถ.นวมิน 24 แขวงคลองกลุ่ม เขตบึงกลุ่ม กทม. 10240 ตลอดชีพ
29 1-041 ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ 569/2 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตลอดชีพ
30 1-042 ผศ. มนตรี แย้มวงษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงบางกะปิ เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 ตลอดชีพ
31 1-044 ผศ. ดร.ศิริศักดิ์ เตชะทวีกุล 2034/10-11 สุขุมวิท ซอย 60/2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 ตลอดชีพ
32 1-045 คุณประมวล ศิริผันแก้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 หลังท้องฟ้าจำลอง ถ.สุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพมหานคร 10110 ตลอดชีพ
33 1-047 อาจารย์ กาญจนา แก้วหิรัญ โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์ แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10800 ตลอดชีพ
34 1-048 รศ. ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน 26 หมู่บ้านเสรี 1 ถ.เสรี 1 แขวงหัวหมาก เขตบากะปิ กรุงเพทมหานคร 10250 ตลอดชีพ
35 1-049 รศ. ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 100 ซ.41 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตลอดชีพ
36 1-050 อาจารย์ จรัญ พรมสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ตลอดชีพ
37 1-052 อาจารย์ วิรัช คารวะพิทยากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมู่ 4 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ตลอดชีพ
38 1-054 ผศ. ดร.เฟื่องลดา วีระสัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 ตลอดชีพ
39 1-056 รศ. อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ตลอดชีพ
40 1-057 รศ. ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 ตลอดชีพ
41 1-059 อาจารย์ รัชนี จงรุจา 683-685 ถ.ทรงงาด ซ.วานิช 2 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ตลอดชีพ
42 1-060 พ.ต.พหล สง่าเนตร 32/3 ฒ.4 ซ.สันติ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตลอดชีพ
43 1-061 อาจารย์สมพร ตันอรุณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 534 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
44 1-061 รศ. พยงค์ ตันศิริ 503 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ตลอดชีพ
45 1-063 อาจารย์ สมชาย บุณย์ศรีสิริไทย 161/9 หมู่ 13 ถ.อินใจมี ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ตลอดชีพ
46 1-064 อาจารย์ จตุพร อัจจุตมานัส ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ตลอดชีพ
47 1-066 อาจารย์ ทะนง อัครธีรานนท์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตลอดชีพ
48 1-067 อาจารย์ นิกร สุขปรุง สถาบันราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ตลอดชีพ
49 1-068 รศ. ดร.พัฒนะ ภวะนันท์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
50 1-069 นายณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต 103/9 ม.18 ซอยหมู่บ้านไกรสร ถนนชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 ตลอดชีพ
51 1-070 ผศ. ดร.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตลอดชีพ
52 1-071 ผศ. เสรี พุฒพัฒน์ 643 ซอย 33 หมู่บ้านสีวลีรังสิต 2 ถ.รังสิต-นครนายก 52 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ตลอดชีพ
53 1-072 อาจารย์ สุรพล ศรีแก้ว ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตลอดชีพ
54 1-075 ผศ. ปิ่นนเรศ วงษ์เจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตลอดชีพ
55 1-077 ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต 67/7 ซ.นวลน้อย ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตลอดชีพ
56 1-078 รศ. ดร.วิชิต ศรีตระกูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
57 1-080 ผศ. ดร.โศจิพงศ์ (Asst.Prof.Dr.Sojiphong) ฉัตราภรณ์ (Chatraphorn) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
58 1-081 รศ. วิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ 1008 อาคารสงเคราะห์คลองจั่น ซอย 33 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตลอดชีพ
59 1-082 ผศ.สุธี หงษ์สุมาลย์ 1008 อาคารสงเคราะห์คลองจั่น ซอย 33 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตลอดชีพ
60 1-084 รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 91 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ตลอดชีพ
61 1-085 รศ. วิยะดา บุษยานนท์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตลอดชีพ
62 1-087 ผศ. กุณฑลี สิงหเสนี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตลอดชีพ
63 1-088 ศ. ประสิทธิ์ เจริญขวัญ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ตลอดชีพ
64 1-089 อาจารย์สังวาลย์ เพ็งพัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ตลอดชีพ
65 1-090 รศ. สมนึก รมณีย์พิกุล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก 65000 ตลอดชีพ
66 1-092 อาจารย์เกรียงศักดิ์ อัศวเทพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ตลอดชีพ
67 1-094 ดร.ขาว เหมือนวงศ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
68 1-095 รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ ภาควิขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตลอดชีพ
69 1-096 อาจารย์ สุวรรณา ชลธารรัตน์ 185/1 ซอยประจักษ์สิน เซ็นต์หลุยส์ 3 สาธรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 ตลอดชีพ
70 1-097 ผศ. ดร.ขจรยศ อยู่ดี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
71 1-098 รศ. จงอร พีรานนท์ 47 ซอยปุณณวิถี 30 สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ตลอดชีพ
72 1-100 คุณ อรุณวรรณ บำรุง 22/20 ถนนลาดพร้าว ซอย 23 กรุงเทพมหานคร 10900 ตลอดชีพ
73 1-101 คุณ นงนุช รัติวานิช 70/581 ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตลอดชีพ
74 1-102 รศ. ดร.ประไพพรรณ ฉันธิกุล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
75 1-103 ผศ. ดร.จิติ โอฬารรัตน์มณี 97/1 บ้านแม่คือ ต. แม่คือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50200 ตลอดชีพ
76 1-104 รศ. ดร.ฐิตินัย แก้วแดง 711/201 หมู่ 6 หมู่บ้านมัณฑนา ซอย 37 ถ. รังสิต-นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 ตลอดชีพ
77 1-105 ผศ. บำรุง สมสวัสดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
78 1-106 รศ. ดร.ภิยโย ปันยารชุน 105/1 ซอยวัดอัมพะวัน ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตลอดชีพ
79 1-107 รศ. สุพนิจ พราหมทัศ 954 ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ตลอดชีพ
80 1-109 ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
81 1-110 ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
82 1-111 ผศ.ยุทธนา จิตตะกวี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
83 1-112 อาจารย์ ปรีชา ณ นคร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
84 1-113 อาจารย์ กิม ศักดิ์ทัศนา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
85 1-114 คุณ อุดม รอบคอบ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตลอดชีพ
86 1-116 รศ. ดร.นิคม Assoc.Prof.Dr.Nikom ชูศิริ Choosiri ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ตลอดชีพ
87 1-117 ผศ. กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
88 1-118 รศ. ไพฑูรย์ พีรานนท์ 47 ซอยปุณณวิถี 30 สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร 10260 ตลอดชีพ
89 1-119 ดร.ภิญโญ เจริญกุล 29/18 หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตลอดชีพ
90 1-120 ผศ.ศรีธน วรศักดิ์โยธิน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
91 1-121 ผศ. ดร.ศจี วงศ์ไชยบูรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
92 1-126 คุณอภิชาต ว่องคงคาทอง 890 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตลอดชีพ
93 1-128 คุณ สมพร ขาวเป็นใย 24/85 ถนนสุขุมวิท 105 บางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ตลอดชีพ
94 1-132 ผศ. สมชาย ศรีอิสราพร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
95 1-133 ผศ.ธนินทร์ พงศ์มาศ 82/515 ซอยซีเมนต์ไทย 20 ถ.ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 10900 ตลอดชีพ
96 1-135 อาจารย์พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตลอดชีพ
97 1-139 ผศ. ประธาน อารีพล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตลอดชีพ
98 1-140 คุณนวลรัตน์ ผดุงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ตลอดชีพ
99 1-141 อาจารย์รังสรรค์ เฉลิมศรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตลอดชีพ
100 1-145 ผศ.ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตลอดชีพ