รายชื่อสมาชิกตลอดชีพ

ลำดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล ประเภท
1 1-001 รศ. ดร.วิจิตร เส็งหะพันธ์ ตลอดชีพ
2 1-004 อาจารย์นิรมล ปิตะนีละผลิน ตลอดชีพ
3 1-005 อาจารย์พินพรรณ วิศาลอัตราพันธุ์ ตลอดชีพ
4 1-006 ผศ. ดร.พิเศษฐ์ รัตนวรารักษ์ ตลอดชีพ
5 1-007 รศ. สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม ตลอดชีพ
6 1-008 ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ ตลอดชีพ
7 1-011 รศ. ทวีศักดิ์ แก้วซิม ตลอดชีพ
8 1-012 ผศ. ดร.จันทร์เพ็ญ (สิมะโรจน์)โทมัส ตลอดชีพ
9 1-013 อาจารย์รักชาติ บุญนำมา ตลอดชีพ
10 1-015 ศ. เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ตลอดชีพ
11 1-016 ดร.กอปร กฤตตยากีรณ ตลอดชีพ
12 1-017 อาจารย์วิวัฒน์ จันทราพรชัย ตลอดชีพ
13 1-018 รศ. ดร.มาลี บานชื่น ตลอดชีพ
14 1-022 รศ. ดร.บรรจบ สุดประเสริฐ ตลอดชีพ
15 1-023 นางพิจิตร สุทธิพันธุ์ ตลอดชีพ
16 1-024 ผศ. สุรีย์ แขวงโสภา ตลอดชีพ
17 1-025 อาจารย์ สมบูรณ์ ร่มแก้ว ตลอดชีพ
18 1-026 ผศ. ปรีดา เพชรมีศรี ตลอดชีพ
19 1-027 อาจารย์วิมล เกรียงไกร ตลอดชีพ
20 1-028 ผศ. ฉวี ชัยมงคล ตลอดชีพ
21 1-029 รศ. ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล ตลอดชีพ
22 1-030 รศ. สุนันท์ เสนาขันธ์ ตลอดชีพ
23 1-031 ศ. วิชัย หโยดม ตลอดชีพ
24 1-033 คุณวัลลภ บุญคง ตลอดชีพ
25 1-034 คุณพิชิต สกุลพานิช ตลอดชีพ
26 1-035 ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช ตลอดชีพ
27 1-036 ศ.สุพจน์ ชะนะมา ตลอดชีพ
28 1-040 ดร.วุฒิพันธ์ ปรัชญพฤกษ์ ตลอดชีพ
29 1-041 ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ตลอดชีพ
30 1-042 ผศ. มนตรี แย้มวงษ์ ตลอดชีพ
31 1-044 ผศ. ดร.ศิริศักดิ์ เตชะทวีกุล ตลอดชีพ
32 1-045 คุณประมวล ศิริผันแก้ว ตลอดชีพ
33 1-047 อาจารย์ กาญจนา แก้วหิรัญ ตลอดชีพ
34 1-048 รศ. ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน ตลอดชีพ
35 1-049 รศ. ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ตลอดชีพ
36 1-050 อาจารย์ จรัญ พรมสุวรรณ ตลอดชีพ
37 1-052 อาจารย์ วิรัช คารวะพิทยากูล ตลอดชีพ
38 1-054 ผศ. ดร.เฟื่องลดา วีระสัย ตลอดชีพ
39 1-056 รศ. อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา ตลอดชีพ
40 1-057 รศ. ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ ตลอดชีพ
41 1-059 อาจารย์ รัชนี จงรุจา ตลอดชีพ
42 1-060 พ.ต.พหล สง่าเนตร ตลอดชีพ
43 1-061 อาจารย์สมพร ตันอรุณ ตลอดชีพ
44 1-061 รศ. พยงค์ ตันศิริ ตลอดชีพ
45 1-063 อาจารย์ สมชาย บุณย์ศรีสิริไทย ตลอดชีพ
46 1-064 อาจารย์ จตุพร อัจจุตมานัส ตลอดชีพ
47 1-066 อาจารย์ ทะนง อัครธีรานนท์ ตลอดชีพ
48 1-067 อาจารย์ นิกร สุขปรุง ตลอดชีพ
49 1-068 รศ. ดร.พัฒนะ ภวะนันท์ ตลอดชีพ
50 1-069 นายณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต ตลอดชีพ
51 1-070 ผศ. ดร.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม ตลอดชีพ
52 1-071 ผศ. เสรี พุฒพัฒน์ ตลอดชีพ
53 1-072 อาจารย์ สุรพล ศรีแก้ว ตลอดชีพ
54 1-075 ผศ. ปิ่นนเรศ วงษ์เจริญ ตลอดชีพ
55 1-077 ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต ตลอดชีพ
56 1-078 รศ. ดร.วิชิต ศรีตระกูล ตลอดชีพ
57 1-080 ผศ. ดร.โศจิพงศ์ (Asst.Prof.Dr.Sojiphong) ฉัตราภรณ์ (Chatraphorn) ตลอดชีพ
58 1-081 รศ. วิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ ตลอดชีพ
59 1-082 ผศ.สุธี หงษ์สุมาลย์ ตลอดชีพ
60 1-084 รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ตลอดชีพ
61 1-085 รศ. วิยะดา บุษยานนท์ ตลอดชีพ
62 1-087 ผศ. กุณฑลี สิงหเสนี ตลอดชีพ
63 1-088 ศ. ประสิทธิ์ เจริญขวัญ ตลอดชีพ
64 1-089 อาจารย์สังวาลย์ เพ็งพัด ตลอดชีพ
65 1-090 รศ. สมนึก รมณีย์พิกุล ตลอดชีพ
66 1-092 อาจารย์เกรียงศักดิ์ อัศวเทพ ตลอดชีพ
67 1-094 ดร.ขาว เหมือนวงศ์ ตลอดชีพ
68 1-095 รศ.ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ ตลอดชีพ
69 1-096 อาจารย์ สุวรรณา ชลธารรัตน์ ตลอดชีพ
70 1-097 ผศ. ดร.ขจรยศ อยู่ดี ตลอดชีพ
71 1-098 รศ. จงอร พีรานนท์ ตลอดชีพ
72 1-100 คุณ อรุณวรรณ บำรุง ตลอดชีพ
73 1-101 คุณ นงนุช รัติวานิช ตลอดชีพ
74 1-102 รศ. ดร.ประไพพรรณ ฉันธิกุล ตลอดชีพ
75 1-103 ผศ. ดร.จิติ โอฬารรัตน์มณี ตลอดชีพ
76 1-104 รศ. ดร.ฐิตินัย แก้วแดง ตลอดชีพ
77 1-105 ผศ. บำรุง สมสวัสดิ์ ตลอดชีพ
78 1-106 รศ. ดร.ภิยโย ปันยารชุน ตลอดชีพ
79 1-107 รศ. สุพนิจ พราหมทัศ ตลอดชีพ
80 1-109 ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก ตลอดชีพ
81 1-110 ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ ตลอดชีพ
82 1-111 ผศ.ยุทธนา จิตตะกวี ตลอดชีพ
83 1-112 อาจารย์ ปรีชา ณ นคร ตลอดชีพ
84 1-113 อาจารย์ กิม ศักดิ์ทัศนา ตลอดชีพ
85 1-114 คุณ อุดม รอบคอบ ตลอดชีพ
86 1-116 รศ. ดร.นิคม Assoc.Prof.Dr.Nikom ชูศิริ Choosiri ตลอดชีพ
87 1-117 ผศ. กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ ตลอดชีพ
88 1-118 รศ. ไพฑูรย์ พีรานนท์ ตลอดชีพ
89 1-119 ดร.ภิญโญ เจริญกุล ตลอดชีพ
90 1-120 ผศ.ศรีธน วรศักดิ์โยธิน ตลอดชีพ
91 1-121 ผศ. ดร.ศจี วงศ์ไชยบูรณ์ ตลอดชีพ
92 1-126 คุณอภิชาต ว่องคงคาทอง ตลอดชีพ
93 1-128 คุณ สมพร ขาวเป็นใย ตลอดชีพ
94 1-132 ผศ. สมชาย ศรีอิสราพร ตลอดชีพ
95 1-133 ผศ.ธนินทร์ พงศ์มาศ ตลอดชีพ
96 1-135 อาจารย์พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ตลอดชีพ
97 1-139 ผศ. ประธาน อารีพล ตลอดชีพ
98 1-140 คุณนวลรัตน์ ผดุงกุล ตลอดชีพ
99 1-141 อาจารย์รังสรรค์ เฉลิมศรี ตลอดชีพ
100 1-145 ผศ.ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ ตลอดชีพ