รายชื่อสมาชิกรายปี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ประเภท
1 ผศ.ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 รายปี
2 นางสาวกุลธิดา วารีย์ 315 หมู่6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 รายปี
3 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว 142 หมู่ที่ 8 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 รายปี
4 นายพีรวิชญ์ ปัญญาดิบวงศ์ 82 หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 รายปี
5 นายพิชชาพร กันสิทธิ์ 195/4 หมู่ที่ 8 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 รายปี
6 นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์ 16/1 หมู่ 13 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 รายปี
7 ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 รายปี