รายชื่อสมาชิกรายปี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภท
1 ผศ.ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ รายปี
2 นางสาวกุลธิดา วารีย์ รายปี
3 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว รายปี
4 นายพีรวิชญ์ ปัญญาดิบวงศ์ รายปี
5 นายพิชชาพร กันสิทธิ์ รายปี
6 นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์ รายปี
7 ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล รายปี
8 นายนิชนันท์ เนียมทัด รายปี
9 นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ์ รายปี