ไฟล์ข้อสอบแบบ PDF

เตรียมสอบ สอวน. กับข้อสอบคัดเลือกของประเทศ USA (กลศาสตร์)

1
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2018 (ชุด B) (25 ข้อ)
2
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2018 (ชุด A) (25 ข้อ)
3
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2017 (25 ข้อ)
4
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2016 (25 ข้อ)
5
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2015 (25 ข้อ)
6
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2014 (25 ข้อ)
7
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2013 (25 ข้อ)
8
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2012 (25 ข้อ)
9
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2011 (25 ข้อ)
10
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2010 (25 ข้อ)
11
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2009 (25 ข้อ)
12
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2008 (25 ข้อ)
13
ข้อสอบคัดเลือกของทีม USA 2007 (38 ข้อ)

แนวข้อสอบ สอวน. (รวมข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย, ข้อสอบปลายค่าย, ข้อสอบฝึกฝน)

1
จลศาสตร์ในหนึ่งมิติและสองมิติ ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
2
จลศาสตร์ในหนึ่งมิติและสองมิติ ชุดที่ 2 (15 ข้อ)
3
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
4
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ชุดที่ 2 (12 ข้อ)
5
งาน พลังงาน โมเมนตัม ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
6
งาน พลังงาน โมเมนตัม ชุดที่ 2 (17 ข้อ)
7
ฮาร์มอนิคอย่างง่าย ชุดที่ 1 (10 ข้อ)
8
ฮาร์มอนิคอย่างง่าย ชุดที่ 2 (9 ข้อ)
9
กลศาสตร์ของไหล ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
10
กลศาสตร์ของไหล ชุดที่ 2 (9 ข้อ)
11
ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 (13 ข้อ)
12
ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
13
ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 2 (8 ข้อ)
14
แสงเชิงเรขาคณิต ชุดที่ 1 (15 ข้อ)
15
แสงเชิงเรขาคณิต ชุดที่ 2 (19 ข้อ)

ข้อสอบกลางคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ฟิสิกส์

1
ข้อสอบคัดเลือกปี 2560