ที่มาสมาคม

18-06-2018 อ่าน 12,835

ชื่อสมาคม  “สมาคมฟิสิกส์ไทย”
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Physics Society” 


สมาคมฟิสิกส์ไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2526  และจดทะเบียนตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2527
สำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตามที่  นายวิจิตร  เส็งหะพันธุ์  ได้ขออนุญาตจัดตั้ง  สมาคมฟิสิกส์ไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ     
   
1.แลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิก และผู้สนใจฟิสิกส์ทั้งหลาย
            
2.ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
            
3.ส่งเสริมการศึกษา  การค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์ และเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์
            
4.ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพทางฟิสิกส์
            
5.ติดต่อและประสานงานกับองค์การทางฟิสิกส์ทั้งในและนอกประเทศ
            
6.เป็นแหล่งระดมความรู้ของบรรดาสมาชิกและทรัพยากรทางด้านฟิสิกส์ สำหรับนำไปใช้เป็น ประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ