เชิญเสนอชื่อ/สมัครนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

21-03-2024 อ่าน 300

เรียน สมาชิกสมาคมฟิสิกส์ไทย

             เนื่องด้วย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟิสิกส์ไทยวาระที่สอง นับตั้งแต่วั้นที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นสี่ปี และครบวาระที่สองในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2568  ทั้งนี้เนื่องด้วยระเบียบในการสรรหานายกสมาคมฯ กำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินการสรรหานายกสมาคมก่อนนายกคนเดิมหมดวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีดังนั้นเพื่อให้กระบวนการสรรหานายกสมาคมฟิสิกส์ไทยเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด สมาคมฟิสิกส์ไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอให้สมาชิกสมาคมฟิสิกส์ไทยทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟิสิกส์ไทยในสมัยถัดไปหรือสมัครเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย  โดยขอให้รวบรวมรายชื่อสมาชิกสามัญจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ท่านรับรองและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรดังเอกสารแนบ และโปรดสแกนเอกสารเพื่อส่งกลับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมฟิสิกส์ไทย อีเมล์ chorawut.t@ku.th ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา17.00 น. โดยลายเซ็นในเอกสารนี้สามารถใช้ลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

          หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมฟิสิกส์ไทย อีเมล์ chorawut.t@ku.th  หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-247-9030 (รศ.ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ)


ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1KVrhwZSGE7RFaw-aq9NqgHewk9xGSt-y?