ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟิสิกส์

20-04-2020 อ่าน 3,626
เนื่องด้วย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นสี่ปี และเนื่องด้วยระเบียบในการสรรหานายกสมาคมฯ กำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินการสรรหานายกสมาคมก่อนนายกคนเดิมหมดวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการสรรหานายกสมาคมฟิสิกส์ไทยเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด สมาคมฟิสิกส์ไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอให้สมาชิกสมาคมฟิสิกส์ไทยเสนอชื่อผู้ที่ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟิสิกส์ไทยในสมัยถัดไป หรือสมัครเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย โดยขอให้รวบรวมรายชื่อสมาชิกสามัญจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ท่านรับรอง และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรดังเอกสารแนบ และโปรดแสกนเอกสารเพื่อส่งกลับมาที่อีเมล์ chorawut.t@ku.th ภายใน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:00 น. นี้ โดยลายเซ็นต์ในเอกสารนี้สามารถใช้ลายเซ็นต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อันเนื่องมาจากสถาณการณ์ที่ไม่ปกติจากไวรัส โควิด-19

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ chorawut.t@ku.th หรือติดต่อได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ 097-247-9030 (รศ.ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ)

ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/2VCuYkE