ขอเชิญส่งผลงานประกวด Young Rising Stars of Science Award 2020

30-04-2020 อ่าน 4,219
ขอเชิญส่งผลงานประกวด Young Rising Stars of Science Award 2020 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประกวดโครงการ Young Rising Stars of Science Award 2020 สำหรับนักศึกษาที่มีผลงาน Senior Project ยอดเยี่ยม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ >>รายละเอียด<<

http://www.thaiphysoc.org/uploaded/file/content/242/cfa5188af360655a1dc9ece4f4cd2f06.pdf

เงื่อนไขของการส่งประกวดคือ 
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

2. มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร และต้องผ่านการพิจารณาและรับรองว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมจากคณะที่นิสิต/นักศึกษา สังกัดอยู่ โดยเสนอชื่อมายังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผ่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง