ผลการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13 ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 (SPC 2021)

26-05-2021 อ่าน 2,403 
ผลการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13
ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 (SPC 2021)


1⃣ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท
ได้แก่
นางสาวตรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงาน : การศึกษาและพัฒนาตัวขยายสัญญาณโจเซฟสัน สําหรับคิวบิตที่สร้างจากวงจรตัวนํายิ่งยวด
Development of Josephson Parametric Amplifier for Superconducting Circuit Experiments


2⃣ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท
ได้แก่
นายภาณุพล อันทรบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงาน : กลไกระดับอะตอมของกระบวนการอัดและคายลิเทียมในซิลิกอนที่มีรูพรุน
สำหรับใช้เป็นขั้วแอโนดของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
Atomistic Mechanism of Lithiation and Delithiation Processes in Porous Silicon Anode for Li-Ion Batteries


3⃣ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
ได้แก่
นายนภชนินทร์ คงสาธิตพร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงาน : การสร้างฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเวลาการผ่านหน้า และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่านหน้าของข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ TESS
Exoplanets Transit Timing Variation and Transit Duration Variation Catalogue from TESS


4⃣&5⃣ รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท (2 รางวัล)
ได้แก่
1. นายสมญา ทันสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงาน : การศึกษาการปรับเปลี่ยนชั้นขนส่งประจุอิเล็กตรอนโดยการใช้ชั้นดูดกลืนแสงร่วมในวัสดุเพอรอฟสไกท์
สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
The studying and modification of electron selective layer by using dye-molecule in mesoscopic perovskite solar cells

2. นายพุทธานุภาพ ศิลแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงาน : การปรับแก้ความโน้มถ่วงที่มีอันตรกิริยากับสสารมืดด้วยระบบเชิงพลวัต
Modified Gravity with Interacting Dark Matter in Dynamical System Approach