แต่งตั้งคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลสมาคมฟิสิกส์ไทยและวารสารสมาคมฟิสิกส์ไทย

25-08-2021 อ่าน 2,663
     คำสั่งสมาคมฟิสิกส์ไทย    
ที่ สฟท 004/2564
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลสมาคมฟิสิกส์ไทยและวารสารสมาคมฟิสิกส์ไทย
 
          เพื่อให้การดำเนินการด้านการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหวและกิจกรรม ต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยใช้เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยของสมาชิกสมาคมและข่าวสารความก้าวหน้างานวิจัยโดยใช้วารสารสมาคมฟิสิกส์ไทย เพื่อเผยแพร่ไปยังสมาชิกและผู้มีความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องการดำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลสมาคมฟิสิกส์ไทยและวารสารสมาคมฟิสิกส์ไทย โดยมีรายชื่อและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
ที่ปรึกษา
    1.รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม                    ที่ปรึกษา        
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร               ที่ปรึกษา
    3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล              ที่ปรึกษา
 
รายชื่อคณะทำงาน
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ กิจธารา                   ประธานกรรมการ
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา              รองประธานกรรมการและหัวหน้ากองบรรณาธิการ
    3. ศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย                          กรรมการ
    4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข                     กรรมการ
    5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล          กรรมการ
    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญกิจ คันฉ่อง                       กรรมการ
    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน อิทธิสมัย                   กรรมการ
    8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์               กรรมการ
    9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ              กรรมการ
    10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง                  กรรมการ
    11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ       กรรมการ
    12. ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล                                 กรรมการ
    13. ดร.วาที ศรีนิล                                                 กรรมการ
    14. ดร.นารีมัส เจะและ                                           กรรมการ
    15. ดร.ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์                                 กรรมการ
    16. นางสาว จิราภรณ์ ท้าวคำน้อย                             เลขานุการ  
 
อำนาจหน้าที่
    1. วางแผนร่วมกันในการพัฒนาเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และวารสารสมาคมฟิสิกส์ไทย
    2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม งานวิจัยของสมาชิกสมาคม และข่าวสารความก้าวหน้างานวิจัย ให้สมาชิกและผู้มีความสนใจ
    3. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของบทความข่าวสารที่จะเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ รวมถึงในวารสารฟิสิกส์ไทย
    4. ดำเนินงานในกิจการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป