มอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13

20-12-2021 อ่าน 2,866
 
มอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13
 
          ฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญมากแขนงหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จากรายงานของโครงการวิจัยนำร่องเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานภาพวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ที่สนับสนุนการวิจัย พบว่า ประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทยจึงมีมติให้มีการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ (senior project) ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ ปี 2550 สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยสาขาฟิสิกส์ โดยโครงงานค้นคว้าอิสระที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท

 
          ในปี 2564 นี้ สมาคมฟิสิกส์ไทยได้มอบหมายให้สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดฯ ระหว่างงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 (SPC 2021) 

 
          ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวตรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงาน “การศึกษาและพัฒนาตัวขยายสัญญาณโจเซฟสัน สําหรับคิวบิตที่สร้างจากวงจรตัวนํายิ่งยวด, Development of Josephson Parametric Amplifier for Superconducting Circuit Experiments” โดยผลงานนี้มุ่งเน้นการศึกษาวงจรขยายสัญญาณของตัวนำยิ่งยวด ที่จะถูกนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัม นางสาวตรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเรามากขึ้น และเทคโนโลยีหนึ่งที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการคอมพิวเตอร์นั่นก็คือ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการใช้คุณสมบัติและปรากฏการณ์เชิงควอนตัมในระดับอะตอม นำมาสร้างเป็นควอนตัมบิตหรือคิวบิต ที่สามารถมีศักยภาพในการประมวลผลเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เราสนใจในโครงงานนี้ เป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมาจากวงจรของตัวนำยิ่งยวด (superconductor) ที่มีการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณไฟฟ้า แต่เนื่องจากสัญญาณในวงจรมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นเราจึงต้องใช้ตัวขยายสัญญาณแบบพิเศษ นั่นคือ ตัวขยายสัญญาณโจเซฟสัน เพื่อให้เราสามารถอ่านข้อมูลจากสัญญาณในวงจรตัวนำยิ่งยวดนี้ได้ สำหรับโครงงานนี้เราได้ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองสัญญาณขาออกที่ได้จากตัวขยายสัญญาณหลายประเภท และได้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อกระบวนการขยายสัญญาณ ทำให้เราสามารถเลือกตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัญญาณขาออกที่มีกำลังขยายสูงสุด เพื่อนำไปศึกษาพฤติกรรมของคิวบิตและควอมตัมคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นต่อไป

 
          ทางสมาคมฟิสิกส์ไทย โดย รศ.รัจนา ชินพิทักษ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้มอบรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้แก่ นางสาวตรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและมหาวิทยาลัยมหิดล